بازتاب خبر دوره های رایگان و انسان دوستانه تیم دیجیتالی آراوند در خبرگزاری فارس

دوره های رایگان و کمک های تیم دیجیتالی آراوند برای عزیزانی که درگیر اعتیاد بودند و ترک کردند و سرپرست های خانواده و کسب و کارهای حاشیه شهر کمک میکند تا رشد کنند و افرادی که بیکار هستند دارای یک شغل شوند .