مشاوره رسانه ایی

برخی از تشکلهای کارفرمایی دارای روابط عمومی، نشریه، سایت، بولتن هستند و در فضای مجازی نیز حضور دارند اما کیفیت محتوا و سازمان رسانه ای آنها درخور شان یک تشکل کارفرمایی نبوده و دارای ضعفهای جدی است که عملا کارکردی برای تحقق اهداف تشکلها ندارند.

برای این دست تشکلهای پویشگران عرصه سوم، خدمت مشاوره رسانه ای را ارائه میکند که متکی بر آسیب شناسی وضعیت موجود این دست تشکلها در حوزه اطلاع رسانی و مدیریت رسانه و ارائه راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.
بازسازی ساختار رسانه ای، آموزش نیروهای انسانی موجود و مشخص کردن ضعفها و ارائه طرح برای رفع آنها، از جمله خدماتی است که در حوزه مشاوره رسانه ای برای تشکلها ارائه می شود.